ข้อสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาสังคมศึกษา สค21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 2 พว22002

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ พค21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์ พว21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาภาษาไทย พท21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาศิลปศึกษา ทช21003

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาลูกเสือ กศน. สค22021

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาบันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท22003

เริ่มทำข้อสอบ