ข้อสอบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาสังคมศึกษา สค31001  

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3 พว32023

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พท33020

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาคณิตศาสตร์  พค31001  

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์  พว31001  

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาทักษะการเรียนรู้  ทร31001  

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาลูกเสือ กศน. สค32035   

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002 

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  อช31003

เริ่มทำข้อสอบ