ข้อสอบออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาสังคมศึกษา สค11001

เริ่มทำข้อสอบ

 

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ พค11001 

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์ พว11001 

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร11001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาลูกเสือ กศน. สค12025

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาภาษาไทย พท11001

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาศิลปศึกษา ทช11003

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1 พว12010

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006

เริ่มทำข้อสอบ

วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003 

เริ่มทำข้อสอบ