นักศึกษาเข้าสอบ N-NET 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  ภาคเรียนที่ 1/2563

⇒  ภาคเรียนที่ 2/2563

⇒  ภาคเรียนที่ 1/2564