รายงานการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

           รายงานผลการเข้าสอบ (รายคน)

         รายงานการเข้าสอบแต่ละสนาม

รายงานผลการเข้าสอบ (รายวิชา)

    ⇒   1.สนามสอบโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

    ⇒   2.สนามสอบโรงเรียนไทรแก้ววิทยา

    ⇒   3.สนามสอบโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

    ⇒   4.สนามสอบโรงเรียนบ้านพลวง

    ⇒   5.สนามสอบโรงเรียนบ้านทนง

        6.สนามสอบโรงเรียนตานี