รายงานการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

         รายงานผลการเข้าสอบ (รายคน)

         รายงานการเข้าสอบแต่ละสนาม

รายงานผลการเข้าสอบ (รายวิชา)

     ⇒   1. กศน.ตำบลกังแอน

        2. กศน.ตำบลโคกยาง

        3. กศน.ตำบลทมอ

        4. กศน.ตำบลตาเบา

        5. กศน.ตำบลกันตวจระมวล

        6. กศน.ตำบลบ้านไทร

        7. กศน.ตำบลบ้านพลวง

        8. กศน.ตำบลหนองใหญ่

        9. กศน.ตำบลโคกสะอาด

        10. กศน.ตำบลปรือ

        11. กศน.ตำบลโชคนาสาม

        12. กศน.ตำบลตานี

        13 .กศน.ตำบลทุ่งมน

        14. กศน.ตำบลปราสาททนง

        15. กศน.ตำบลตำบลสมุด

        16. กศน.ตำบลเชื้อเพลิง

        17. กศน.ตำบลไพล

        18. กศน.ตำบลประทัดบุ