รายงานการเข้าสอบปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565

►►►สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบรายวิชา

►►►รายงานจำนวนผู้เข้าสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565