►►►  รายงานจำนวนผู้เข้าสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

►►►  สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ