โครงสร้างบุคลากร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท  มีบุคลากรจำนวน  36  คน   ซึ่งประกอบด้วย

        -  ผู้อำนวยการสถานศึกษา         จำนวน  1  คน

        -  ข้าราชการครู                     จำนวน  1 คน

        -  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   จำนวน  1  คน

        -  ครูอาสาสมัครฯ                   จำนวน  1  คน

        -  ครู กศน. ตำบล                  จำนวน  21  คน

        -  ครู ศรช.                          จำนวน  10  คน

        -  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล             จำนวน  1   คน