แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564

ระดับประถมศึกษา

      

    แผนพบกลุ่ม

      

    แผน กรต.

      

    แผนสอนเสริม

      

    ใบความรู้

      

    ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      

    แผนพบกลุ่ม

     

     แผน กรต.

      

    แผนสอนเสริม

      

    ใบความรู้

      

    ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      

    แผนพบกลุ่ม

     

    แผน กรต.

      

    แผนสอนเสริม

      

    ใบความรู้

      

    ใบงาน&แบบทดสอ

ผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม