แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565

ระดับประถมศึกษา

แผนพบกลุ่ม

แผน กรต.

แผนสอนเสริม

ใบความรู้

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนพบกลุ่ม

แผน กรต.

แผนสอนเสริม

ใบความรู้

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนพบกลุ่ม

แผน กรต.

แผนสอนเสริม

ใบความรู้

ใบงาน&แบบทดสอบ

ผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม