วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุง รัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย ,ให้นักศึกษาได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ณ วัดสีโควนาราม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์