วันที่ 16 กรกฏาคม 2564

นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท

ดำเนินการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.ผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยผ่านระบบโปรแกรม google meet

(ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 )