ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2564 นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพในรอบ 1 ปี งบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาและเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแก่ต้นสังกัด สู้การเผยแพร่ต่อ สาธารณชนได้ทราบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางวิมลพรรณ กุลัตถ์นาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวสุภาพร ลาภจิตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ได้มาให้คำปรึกษา , คำชี้แนะ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ฯ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์