ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564 ศูนย์กศน.อำเภอปราสาท โดย นางอรสา สุภารี ผอ. กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วย บุคลากร กศน.ดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะที่ 2) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์