วันที่  9  มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท ได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปี 2563 โดยจัดแยกตามตำบล