ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564