หลักสูตรข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เรื่องขนมนางเล็ดสมุนไพร