ขอความร่วมมือ  ดำเนินการตอบแบบวัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน (ITA)  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ ให้บุคลากรทุกท่าน ดำเนินการตอบแบบวัดดังกล่าว ตามคิวอาโค้ดที่ปรากฏ
รายละเอียดดังแนบ