กศน.อำเภอปราสาท
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางอรสา สุภารี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
ชื่อ - สกุล : นางธีรตา อุตามาน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่ : ฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร. : 081-5494665
ชื่อ - สกุล : นางธารินี พบบุญ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร. : 094-5192416
ชื่อ - สกุล : นางการต์สินี ขบวนดี
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 061-1622976
ชื่อ - สกุล : นางฐิติรัตน์ ศรีวะสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลปรือ
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 089-280-9969
ชื่อ - สกุล : นางปิ่นอนงค์ กะการดี
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโคกยาง
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. :
ชื่อ - สกุล : นางเรณู โคตุทา
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านพลวง
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 098-6546751
ชื่อ - สกุล : นางวรรณวิมล สุมา
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลตาเบา
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 092-8688312
ชื่อ - สกุล : นางวิมลรัตน์ วงศ์พรหม
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลทมอ
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 089-2804574
ชื่อ - สกุล : นางสาวอุทุมพร บูรณืเจริญ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเชื้อเพลิง
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 087-8687185
ชื่อ - สกุล : นางจุรินทร์พร สานเล็ก
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลกังแอน
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 083-3683125
ชื่อ - สกุล : นายวรเดช ซ่อนศรี
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองใหญ่
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 061-5297786
ชื่อ - สกุล : นายภควัฒน์ เสาวพันธ์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านไทร
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 089-2205526
ชื่อ - สกุล : นายพัฒนพงศ์ เสาว์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลกันตรวจระมวล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 090-2986229
ชื่อ - สกุล : นางวราลี จันทร์งาม
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลปราสาททนง
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 085-0165582
ชื่อ - สกุล : นางสาวบุญยานุช บุติมาลย์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลสมุด
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 086-7543294
ชื่อ - สกุล : นางสาววรนุช ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลทุ่งมน
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 098-586-7389
ชื่อ - สกุล : นางสาวจามีกร กลีบแดง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโคกสะอาด
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 087-324-4459
ชื่อ - สกุล : นางสาวปพิชญา รจนัย
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองใหญ่
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 082-8751424
ชื่อ - สกุล : นางสาวประณัฎฐ์จรี ตั้งใจดี
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลไพล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 093-137-4288
ชื่อ - สกุล : นางสาววงเดือน รัตนกรณ์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโชคนาสาม
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 087-8688609
ชื่อ - สกุล : นางสาวนวลจิรา จรจรัญ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลตานี
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 094-5423998
ชื่อ - สกุล : นางสาวนิสราวดี โรปรัมย์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลตาเบา
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 088-5954685
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชาภัค มีมาก
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโคกยาง
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 094-295-5348
ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล ละอองทอง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลประทัดบุ
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 084-888-9892
ชื่อ - สกุล : นายดนัย แก่นพะเนา
ตำแหน่ง : ครู ศรช.บ้านหนองกก
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 094-2915405
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุณิสา ศิลางาม
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 085-769-4755
ชื่อ - สกุล : นางสาวอรุณี เกิดเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 088-469-3606
ชื่อ - สกุล : นายคุณภัทร อินทรนุช
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 087-692-4811
ชื่อ - สกุล : นางสาววรรณิดา ยอดเสาดี
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 093-451-3520
ชื่อ - สกุล : นายสุวิศิษฏ์ ปะระกรรม
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 094-537-9989
ชื่อ - สกุล : นายนพรัตน์ กมลวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 096-748-0941
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยะวรรณ ชุนกล้า
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 090-298-4060
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิยาภรณ์ สายสินธุ์
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 095-619-2850
ชื่อ - สกุล : นางสาวรัตนา นนทวงศ์
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. :
ชื่อ - สกุล : นางสาวจันทกานต์ พันเลียว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร. :